فلاسک stanley

ظرفیت 1/3 لیتر

قابلیت نگهداری مایعات گرم تا 28 ساعت

قابلیت نگهداری مایعات سرد تا26 ساعت

قابلیت نگهدالری قطعات یخ تا 150 ساعت