پانچو همنورد مدل دیزگرون

پارچه مقاوم درمقابل آب

دارای کمترین دوخت پارچه

دارای دکمه طرفین

قابلیت سایه بان شدن