کاور باتوم همنورد

مناسب حمل باتوم برای جلوگیری از صدمه دیدن کوله پشتی
سبک و دارای رنگ بندی